Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok - všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb. a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar") zakúpené na http://www.spravnedoplnky.cz /, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane prevádzkovateľ http://www.spravnedoplnky.cz/, teda dodávateľ.

Predávajúci je spoločnosť Lazex s.r.o., so sídlom SVOJŠOVICKÁ 2830/2, 141 00 Praha 4, IČO: 06066011, DIČ: CZ6066011, vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 275512. Lazex s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom pre Kupujúceho spotrebiteľa a 12 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.
vybavenie reklamácie
V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. Hlavne pri používaní Tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru alebo všeobecné povahe používania.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet.
priebeh reklamácie
1) Kupujúci doručí tovar, ktorý reklamuje na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, ktorou je sídlo predávajúceho. Adresa sídla je: Lazex s.r.o., Roháčova 2572, 397 01 Písek - expedičný sklad.
2) V prípade doručenia pozemnou poštou, alebo odbodným spôsobom, je Reklamačný list Kupujúcemu vystavený a zaslaný na elektronickú adresu, ktorú Kupujúci uviedol u svojej objednávky ako kontaktné, ak z Kupujúci výslovne adresu inú, a to do troch (3) pracovných dní od doručenie reklamácie Predávajúcemu.
3) Reklamačné konanie bude vybavilo v zákonom stanovenej lehote, najdlhšie však 30 dní, ak sa nedohodnú Kupujúci a Predávajúci výslovne inak.
4) O vybavení reklamácie bude Kupujúci informovaný buďto zaslaním tovaru späť spoločne s reklamačným protokolom - to v prípade, že bude reklamácia zamietnutá, tovar opravený alebo vymenený za nový kus. V prípade, že bude reklamácia uznaná a zákazníkovej bude vrátená kúpna cena, bude o tomto informovaný buď telefonicky alebo elektronickou poštou a to na tel. Čísle, respektíve e-mailovej adrese, ktoré uviedol v objednávke, neuviedol ak Kupujúci výslovne inak.
V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na úhradu primeranej náhrady dopravného, ​​ktoré Kupujúci užil k doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu.
Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Prihlásenie

Zoberte prosím na vedomie, že táto stránka používa cookies. Viac info